• Lider Atlası

Eğitim ve Geliştirme

En son güncellendiği tarih: Şub 3

Uygun personelin seçimi ve işe alım sürecinin ardından yeni personele veya gerekli görüldüğü takdirde mevcut çalışanlara, yapmaları istenen işler ve kendilerinden beklenen davranışlarla ilgili eğitimler verilmesi sağlanır. Eğitimin amacı; çalışanlara, işin yapılması için gerekli olan tutum, bilgi ve becerilerin kazandırılması veya geliştirilmesidir. Ancak konuyu biraz daha detaylandırmak gerekirse eğitim ile ekonomik ve sosyal olarak gruplandırılabilecek birçok amacın gerçekleştirilebileceği ifade edilebilir.


Eğitimin en önemli ekonomik amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

 • Üretim ve kalite artışı,

 • Maliyetlerde azalma,

 • Standardı sağlama,

 • Zamandan kazanma,

 • Üretim kayıplarının azalması,

 • İş kazalarının azalması,

Eğitimin en önemli sosyal amaçları ise;

 • Çalışanlarda moral, motivasyon ve özgüven artışı,

 • İşbirliği ve dayanışmanın sağlanması,

 • Çalışanların olumlu tutum ve davranışlarının gelişmesi,

 • İletişim geliştirilmesi,

 • Yaratıcılığın gelişmesi.

​Eğitim ile gerçekleştirilmesi düşünülen amaçlar veya başka bir ifade ile elde edilmesi düşünülen faydalar çoğaltılabilir. Ancak sayısız faydasına rağmen çalışanların eğitimi yeterince önemsenmemektedir. Araştırmalar; iş dünyasında eğitim ihtiyacının çok küçük bir kısmının profesyonel eğitimciler, insan kaynakları uzmanları, danışmanlar ve okullar tarafından karşılandığını göstermektedir. Çalışanların büyük çoğunluğu yapmaları gereken işleri iş başında deneme yanılma yöntemi ile öğrenmektedir.

Çeşitli sebeplere veya olaylara bağlı olarak çalışanlara belirli konularda eğitim verilmesinin gerekli olup olmadığı sorgulanır. Eğitim ihtiyacı, genel olarak eksikliklerin veya örgütsel amaçlardan sapmaların hissedilmesiyle ya da örgütsel anlamda küçülme (downsizing), büyüme (growth), yeniden yapılanma (reorganization) gibi çeşitli nedenlerle meydana gelen örgütsel değişimler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Eğitimin amacına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için öncelikle eğitim ihtiyacının iyi belirlenmesi gerekmektedir. Bu sebeple eğitim ihtiyacı analizleri yapılarak çeşitli süreçler ve olaylar incelenir ve bazı önemli sorulara cevap aranır. İşe alım sürecinin nasıl ve kim tarafından yürütüldüğü, ne tür bilgi ve beceriye sahip personelin istihdam edildiği, mevcut çalışanların yaptıkları işlerin neler olduğu, belirlenmiş performans kriterlerine ulaşılıp ulaşılmadığı ve benzeri bir çok soruya cevap aranarak eğitim ihtiyacının belirlenmesi amaçlanır. Eğitim ihtiyacı analizlerinde, daha birçok faktörün göz önünde bulundurulması gerektiğini ancak temel olarak tespit edilen eksiliğin eğitim ile giderilip giderilemeyeceğinin belirlenmesi gerekmektedir.


En Etkili Eğitim Yöntemleri; Çalışanlara verilecek olan eğitimler işletme içinde işbaşı eğitimi şeklinde olabileceği gibi dışarıdaki eğitim kurumları, merkezler veya danışmanlar tarafından da verilebilir.

İşbaşı eğitimi yöntemlerine;  

 • yönetici gözetiminde eğitim,

 • işe alıştırma eğitimleri,

 • rotasyon eğimi,

 • staj yoluyla eğitim

örnek olarak gösterilebilir. İş dışında gerçekleşebilen eğitimlere ise konferans, seminer, kurs, T Grup Eğitimi (duyarlılık eğitimi) örnek gösterilebilir. 

​İhtiyaçlar belirlendikten sonra hangi tür eğitimin, kimlere, kim tarafından, ne zaman ve nerede verileceğini belirleyen planlar ve eğitim programları hazırlanır. Çalışanlara verilecek olan eğitimin başarısı eğitim programın nasıl hazırlandığına bağlıdır. İyi planlanmış bir eğitim programı oldukça faydalı olabileceği gibi gerekli özen gösterilmeden hazırlanmış eğitim programları faydadan çok kaynak israfına neden olabilir. Bu nedenle eğitimin planlanması aşamasında profesyonellerden destek alınması son derece önemlidir.


#Eğitimİhtiyacı #İşgörenEğitimi #Geliştirme #Eğitim #EtkiliEğitimYöntemleri #ÇalışanlarınEğitimiNasılOlmalı #EğitimİhtiyacıNasılBelirlenir #EğitimYöntemleri

1 görüntüleme0 yorum