• Lider Atlası

Girişimci ve Girişimci Özellikleri

En son güncellendiği tarih: Şub 1

Girişimcilik konusunda olduğu gibi Girişimci tanımında da oldukça farklı görüşler ileri sürülmektedir. Ancak genel bir ifade ile tanımlamak gerekirse Girişimci, doğa, sermaye ve emeği kapsayan üretim faktörlerini, mal veya hizmete dönüştürerek üretim sağlayan kişidir. Üretim faktörleri arasında girişimcinin kendisi de yer almaktadır. Girişimcinin temel motivasyonu kazanç sağlamaktır. Bu bakımdan girişimcinin,mal veya hizmet üretmek amacıyla kendisine ait olmasa bile belirli kaynakları bir araya getirmesi ve bunları kullanarak üretim gerçekleştirmesi gerekir. Elbette kısaca açıklanan bu organizasyon zahmetsiz ve risksiz bir süreç değildir. Girişimci çeşitli risklerin bulunduğunu ve girişimcinin bu risklere katlanmayı göze alması gerektiğini ifade edelim. Girişimci konusu açıklanırken üzerinde belki de en çok durulması gereken husus risklerin girişimci tarafından üstlenilmesidir.


Bunun yanında girişimcilerin sonsuz ve sınırsız bir faaliyet alanı bulunmaktadır. Başka bir ifade ile hangi alanda olursa olsun herhangi bir ihtiyaç girişimin konusu olabilir. Oldukça geniş ölçekli projeler kadar kadar mütevazi yatırımlar da girişimcinin ilgi alanında yer alabilir. Hangi sektörde ve ne hacimle faaliyette bulunuyor olursa olsun girişimciler, ekonomiyi omuzlarında taşıyan kişilerdir. Kurulan her yeni işletmenin veya mevcut işletmelerdeki her bir büyümenin o ülke ekonomisinin büyümesine doğrudan katkı yaptığı ifade edilirse girişimcilerin, ekonomiler için taşıdığı anlam daha iyi görülebilir.

Bazen girişimci kavramının; hissedar, yönetici ve lider gibi kavramların eş anlamlısı gibi kullanıldığı görülebilmektedir. Bu anlam kargaşası bu kavramların her birinin çeşitli düzeylerde karar verme makamları olmaları ile açıklanabilir.  Ancak belirli ortak yönleri bulunsa da bu kavramların her biri kendine has özellikler taşımaktadır. Girişimci özelinde değerlendirecek olursak yönetici ve lider konumundaki kişilerin her zaman girişimci olarak bu yönetici rollerini üstlendikleri düşünülemez. Girişimci olmadığı halde yönetim kademesinde yer alan kişiler olabilmektedir. Hissedar da girişimci gibi belirli düzeyde risk üstleniyor olsa da esasında onun yaptığı tek şey girişimi maddi açıdan desteklemektir. Bunun dışında üretim faktörlerinin temin edilmesi, üretimin gerçekleşmesi gibi konularda herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. Oysa girişimci sıradan bir hissedarın çok ötesinde yoğun bir çaba içerisinde çalışmalarını sürdürür.


Başarılı Girişimcilerin En Önemli Özellikleri

Başarılı Girişimcilerin Özellikleri

​Girişimciler genellikle gözü pek, becerikli, iş bilen, girişken, atılgan, tuttuğunu koparan kişiler olarak görülmektedir. Bu bakımdan girişimcilerin herkeste rastlanmayan bazı farklı özelliklere sahip oldukları akla gelebilir. Girişimcilerin genel özellikleri konusunda yapılan sınıflandırmaya değinmeden önce genel bir çerçeve sunmak amacıyla başarılı girişimcilerin, özgüvenlerinin yüksek olduğu, kendilerini motive edebildikleri, diğer insanlardan farklı bakış açıları geliştirebildikleri ve bu şekilde fırsatları kolayca görebildikleri, kurdukları hayallerin peşinden gidebildikleri, yeni fikirlere ve yeniliğe açık oldukları, enerjilerini daima yüksek tutabildikleri ifade edilebilir. Bu açıklamadan sonra girişimcilerin özellikleri ile ilgili yapılan sınıflandırmayı incelemekte fayda var.


Girişimcilerin Kişisel Özellikleri

​Girişimcilerin herkesten farklı bir biçimde bakabildiklerini, olayları ve olguları farklı şekillerde ele alabildikleri, herkesle aynı şekilde düşünmediklerini ve fırsatları görme konusunda daha yetenekli olduklarını söyleyebiliriz. Bu çerçevede başarılı girişimcilerin en önemli kişisel özellikleri; 

 1. Hayalperestlik,

 2. Azim ve kararlılık,

 3. İyimserlik,

 4. özgüven,

 5. Fırsat odaklılık,

 6. Yenilikçilik ve yaratıcılık,

 7. Vizyon sahibi,

 8. İçsel kontrol odaklı,

 9. Strese karşı dayanıklılık, şeklinde sıralanabilir.

Girişimcilerin Davranış Özellikleri

 1. ​​Değişim fırsatlarını gözlemleme,

 2. Değişim odaklı hedefler belirleme,

 3. Muhtemel sorunları öngörüp önleme,

 4. Farklı işler yapma ya da işleri farklı yapma,

 5. Hedefe ulaşancaya kadar çalışmaya devam etme,

 6. Değişimi tasarlama ve başarma, ​şeklindedir.

Girişimcilerin Sosyal Özellikleri

Şüphesiz ki girişimcilerin başarıya ulaşabilmek için çevreleriyle iyi iletişim içerisinde olmaları gerekir. Aksi taktirde başarıya ulaşmak ya imkansız bir hale gelecek ya da normalden daha da zorlu bir sürece dönüşecektir. Dolayısıyla girişimcilerin iş ilişkisi içinde oldukları paydaşlarla ve istihdam ettiği personel ile uyum içerisinde çalışmaları ve güvenilir ilişkilerin temeli olan etkili bir iletişim kurmaları gerekir. Girişimcilerin diğer insanlarla güçlü ilişkiler ve etkili iletişim kurabilmeleri için, güven oluşturabilme, ikna yeteneği, kolayca iletişim başlatabilme ve sürdürebilme, sosyal çevre konusunda farkındalığa sahip olma, strese karşı dayanıklı olma gibi sosyal özelliklere sahip olmaları gerekir.


Burada kısaca açıklanmaya çalışan girişimci özellikleri girişimcinin kişiliğine özgüdür ve herkeste farklılık göstermektedir. Girişimci özellikleri ile ilgili vurgulanması gereken diğer bir husus da bu özelliklerin çeşitli programlar ve eğitimler aracılığıyla geliştirilebilir olduğudur.


Girişimcilik özelliklerinizi değerlendirmek için Lider Atlası tarafından hazırlanan girişimcilik testini deneyebilirsiniz. Girişimcilik testi, güçlü veya geliştirmeniz gereken girişimcilik özelliklerinizi değerlendirmek için oldukça faydalı bir yöntemdir. Ayrıca ne tür bir girişimci olmak istediğinizi değerlendirmek için girişimci tipleri hakkında bilgiler içeren girişimcilik türleri sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


#Girişimci #Girişimcilik #girişimcilerinözellikleri #BaşarılıGirişimcilerinÖzellikleri #BaşarılıGirişimciler #GirişimciÖzellikleri

5 görüntüleme0 yorum