• Lider Atlası

İnsan Kaynakları Planlaması

En son güncellendiği tarih: Şub 3
Örgütsel amaçları gerçeğe dönüştürmek büyük ölçüde örgütün insan kaynağının başarısına bağlıdır. Dolayısıyla örgüt tarafından istihdam edilecek iş gücünün niteliğinin ve bu iş gücünden ne şekilde fayda sağlanacağının belirlenmesi son derece önemlidir. Özellikle rekabetin yoğun biçimde yaşandığı günümüz şartları düşünüldüğünde İnsan kaynakları planlamasının ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.


İnsan kaynakları planlaması, örgütün ihtiyaç duyduğu iş gücünün, bu iş gücünün sağlanacağı kaynakların belirlenmesinden iş gücünün eğitimin ve kariyer olanaklarının şekline kadar pek çok sürecin önceden karar bağlanması ve düzenlenmesini kapsayan çok yönlü bir insan kaynakları uygulamasıdır. İş gücü temininin yalnızca örgüt dışından personel temin etmek olarak düşünmemek gerekir. İhtiyaç duyulan alanda, mevcut çalışanların eğitimi, nakil ya da terfi yoluyla örgüt içerisinden yapılan görevlendirmeler de iş gücü temini olarak sayılmaktadır.

İnsan Kaynakları Planlamasının Amacı

​Genel bir açıklama ile İK planlaması  görevin gerektirdiği nitelikleri taşıyan yeterli sayıda personelin doğru yerde ve doğru zamanda bulundurulmasını sağlamayı amaçlar. Başka bir ifade ile insan kaynakları planlamasının amacı; örgütün işleyişi için gerekli olan insan kaynağının örgüte kazandırılması ve çalışanların beceri, bilgi ve tecrübelerinden uygun şekilde faydalanılmasını sağlamaktır.


Örgütsel düzeyde meydana gelen her türlü değişimin diğer alanlarda olduğu gibi insan kaynağı konusunda da yeni ihtiyaçların ortaya çıkacağını ifade edebiliriz. Bu açıdan bakıldığında İK planlaması, örgütün stratejik hedefleri doğrultusunda hazırlanan üretim, pazarlama, yatırım, ve diğer planların tamamlayıcısıdır ve bu planlarla bir arada ele alınması gerekmektedir. Bu nedenle İK planları hazırlanırken, örgütsel amaçlar, misyon ve vizyon ifadeleri ile diğer ilgili hususlar dikkate alınmalıdır.


İnsan Kaynakları Planlamasının Önemi

İK planları oluşturulurken örgütün kendisi ve mevcut çalışanlar hakkında çeşitli bilgilerin hazır olması gerekmektedir. Bu amaçla önceden hazırlanan insan kaynağı envanteri (human resources inventory) İK planları için oldukça faydalı bilgiler sunmaktadır. Benzer şekilde iş analizleri (job analysis) de örgütsel görevlerin niteliği açısından İK planlayıcıları için geniş bir görüş açısı kazandıran diğer bir yöntemdir. İnsan kaynağı envanteri, hali hazırda örgüt içerisinde yer alan personelin bilgi, beceri, yetkinlik, tecrübe ve eğitimleri gibi konulardaki niteliklerini kayıt altına almak olarak ifade edilebilir. Bilgi formları kullanılarak elde edilecek bilgiler, İK Planlayıcılarının örgütün sahip olduğu yetenekler ve iş gücünün mevcut yapısı ile ilgili daha gerçekçi değerlendirmeler yapmalarına olanak tanır. İş analizleri hazırlanarak ise örgütün amaçları doğrultusunda yapılması gereken faaliyetler ve bu faaliyetlerin istenen şekilde gerçekleştirilmesi için gerek duyulan yetenek ve beceriler belirlenmiş olur. İş analizleri, İK planlarının amacına ulaşabilmesi için son derece önemlidir.


İK planlaması, örgütün tüm süreçlerindeki başarısı için temel sayılabilecek bir insan kaynakları fonksiyonudur. Özellikle karmaşık yapıdaki örgütlerin farklı kademelerinde ihtiyaç duyulan iş gücünün gerçekçi bir biçimde sağlanabilmesi bu fonksiyonun etkililiğine bağlıdır. Belirli bir İK planından yoksun bir şekilde veya gereken özen gösterilmeden hazırlanan İK planları ile yapılacak işe alımlar ve geliştirme çalışmaları amaçlanan sonuçları veremeyeceği gibi örgütün tüm kademelerinde işlerin ciddi ölçüde aksamasına veya durmasına kadar varabilen sonuçlar doğurabilir.


#İKPlanlama #İnsanKaynaklarıPlanlama #İnsanKaynaklarıFonksiyonu #İşanalizleri #İnsanKaynaklarıUygulamaları #İnsanKaynaklarıPlanlaması #İKPlanlaması

5 görüntüleme0 yorum