• Lider Atlası

Temel Girişimcilik Fonksiyonları

En son güncellendiği tarih: Şub 3Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi başta olmak üzere pek çok teori insanların temel hareket noktasının ihtiyaçlar olduğunu savunmaktadır. Bu konuda biraz düşündüğümüzde eksikliğini hissettiğimiz ihtiyaçların bizi harekete geçiren unsurlar olduğunu görebiliriz. İhtiyaç kavramı ile ilgili iki hususun vurgulanması gerekir. Bunlardan ilki ihtiyaçların sonsuz olduğudur. İnsanlar belirli bir ihtiyacın yokluğunu hissederken bunu karşılama imkanı bulurlarsa artık başka bir ihtiyacı hissedip bu yeni ihtiyacı giderme yönünde hareket etmektedirler.


İkinci husus ise insanlar ihtiyaçlarını her zaman kendi başlarına karşılayamazlar. İnsan doğası gereği sonsuz olan ihtiyaçlarının hepsini kendi başına karşılayabilmesi mümkün olamamaktadır. Barınma ve giyim ihtiyacından örnek vererek açıklamak gerekirse, herkesin kendi evini yapması ve kendi elbisesini dikmesi mümkün olmadığı için diğer insanlardan çeşitli şekillerde yardım veya hizmet almak gerekir. Dolayısıyla ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için de başkalarının yardımına ihtiyaç duyabiliyoruz.


Bu bağlamda insan ihtiyaçlarını karşılamak noktasında kilit bir rol oynayan girişimcilik kavramı ön plana çıkmaktadır. Girişimciliğin en temel fonksiyonunun toplum ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu ifade edebiliriz. Başka bir ifade ile girişimcinin en önemli fonksiyonu toplum için faydalı mal ve hizmet üretmektir. Gerçekten de pek çok ihtiyacımızı girişimciler eliyle kurulan ve işletilen girişimler aracılığıyla karşılamaktayız. Özellikle günümüzde yiyecek, barınma, giyim gibi temel ihtiyaçlar başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarımızı girişimciler tarafından kurulan işletmeler vasıtasıyla karşıladığımızı söyleyebiliriz.


Bu temel fonksiyonun yanında girişimciliğin çok önemli başka fonksiyonları da üstlendiğini görmemiz gerekir. Girişimciliğin üstlendiği temel fonksiyonları detaylı olarak incelemek girişimciliği ve önemini kavrama açısından önemlidir. Girişimciliğin temel fonksiyonları, ekonomik fonksiyonlar ve sosyal fonksiyonlar şeklinde iki grupta incelenir.Gişimciliğin Ekonomik Fonksiyonları


Girişimciler bir yandan toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri üretirken bir yandan da üretim süreçleri ve elde edilen çıktılar bağlamında bazı yeniliklere zemin hazırlarlar. Yeni bir ürünün veya hizmetin geliştirilmesi, yeni sektörlerin oluşması gibi bazı önemli ekonomik gelişmeler girişimcilerin çabaları sonucunda ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla girişimcilik bir bakıma ekonomik anlamda pek çok yeniliğe öncülük etmektir. Girişimciliğin en önemli ekonomik fonksiyonlarını sıralayacak olursak;

  • Yeni ürün ya da hizmet geliştirme,

  • Yeni üretim metotları ya da teknoloji geliştirme,

  • Yeni pazarlara ulaşma,

  • Yeni kaynaklar sağlama,

  • İstihdam alanları oluşturma ve işsizliği azaltma,

  • Sermaye birikiminin sağlanması,

  • Toplumun refah düzeyinin artmasına katkı sağlama,

​Sözü edilen ifadelerin yanında başka ekonomik fonksiyonlardan da söz etmek mümkündür. Yukarıda sıralanan girişimciliğin ekonomik fonksiyonları incelendiğinde girişimciliğin ülke ekonomilerinin gelişmesindeki rolünün ne kadar önemli olduğu görülmektedir.


Girişimciliğin Sosyal Fonksiyonları

Ekonomik alandaki önemli görevleri yerine getiren girişimcilik sosyal bağlamda da çeşitli işlevler üstlenmektedir. Topluma çeşitli yeni mal ve hizmetlerin sunulması toplumsal alışkanlıkların değişmesine dolayısıyla toplumsal dönüşüme neden olabilmektedir. Toplumsal dönüşüm konusunda üretim süreçlerindeki yenilikler önemli bir paya sahiptir. İnsanlık tarihi üretim süreçlerindeki yenilikler sayesinde ekonomik ve sosyal bakımdan önemli farkların oluştuğunu gösteren örneklerle doludur. Bu açıdan bakıldığında girişimciliğin toplumsal dönüşümlere öncülük ettiği görülebilmektedir. Bunun dışında girişimcilik sayesinde toplumdaki dezavantajlı grupların ihtiyacını duyduğu çeşitli sosyal hizmetlerin üretilmesi sağlanır. Çevre, eğitim, sağlık, bakım gibi çeşitli alanlarda sosyal sorumluluk kapsamında toplumun farklı kesimlerinin yararlanabileceği hizmetler üretilirken bu konularda bilinç ve farkındalık da artar. Yaşlı ve engelli bakımı, atıkların dönüştürülerek çevreye verilen zararın azaltılması gibi girişimler toplum için önemli işlevleri gerçekleştirmektedir.


Genel anlamda girişimcilerin temel hareket noktası kar elde etmek olarak ifade edilse de girişimciliğin ekonomik ve sosyal fonksiyonları incelendiğinde toplum için sağlanan fayda bunun çok ötesindedir. Bu açıdan bakıldığında girişimcilik konusunun taşıdığı önem daha kolay anlaşılabilir.


#Girişimci #GirişimciliğinSosyalFonksiyonları #Girişimcilik #Girişim #TemelGirişimcilikFonksiyonları #GirişimciliğinTemelFonksiyonları #GirişimcilikFonksiyonları #GirişimciliğinEkonomikFonksiyonları

15 görüntüleme0 yorum